MANTENIMENTS – MANTENIMIENTOS

En la majoria de casos els manteniments, se solen realitzar de manera superficial, limitant-se a a neteja de filtres. Realitzi un manteniment en profunditat del seu equip, realitzant una neteja de cadascuna de les parts del mateix, interiors i exteriors, assegurant d’aquesta forma, la qualitat de l’aire, disminuint el consum elèctric i perllongant la vida útil del seu equip.

 

En la mayoría de casos los mantenimientos, se suelen realizar de manera superficial, limitándose a a limpieza de filtros. Realice un mantenimiento en profundidad de su equipo, realizando una limpieza de cada una de las partes del mismo, interiores y exteriores, asegurando de esta forma, la calidad del aire, disminuyendo el consumo eléctrico y prolongando la vida útil de su equipo.

 

Equipo tras realización del mantenimiento.
Equipo antes de realizar el mantenimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando los mejores, más eficientes y respetuosos productos del mercado, garantizamos su salud y prolongamos la vida de su equipo.